Tag Archives: 7 bài học quý giá từ Anh-rê

7 bài học quý giá từ Anh-rê

7 bài học quý giá từ Anh-rê DƯỠNG LINH 09:07 12/05/2022 Oneway.vn – Khuôn mẫu trong tính cách của Anh-rê chính là tấm lòng sẵn sàng được Chúa Jêsus sử dụng. Câu chuyện của Anh-rê trong các sách Phúc Âm Sách Giăng ghi lại ba câu chuyện đặc biệt chỉ …

Read More »