Tag Archives: 7 Bước Nhận Biết Ý Chúa

7 Bước Nhận Biết Ý Chúa

Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!” Ê-sai 30:21

Read More »