Tag Archives: 9-12

Chớ Phạm Tội Tà Dâm –Gióp 31:1-4,9-12

Chớ Phạm Tội Tà Dâm Gióp 31:1-4,9-12   Câu gốc: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người …

Read More »