Tag Archives: A-xa-sên là ai?

   A-xa-sên là ai?

      A-xa-sên là ai? Lê-vi Ký 16:8-10 “Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên.  A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con …

Read More »

 A-xa-sên là ai?

   A-xa-sên là ai? Lê-vi Ký 16:8-10 “Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên.  A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt …

Read More »

   A-xa-sên là ai?

                         A-xa-sên là ai? Lê-vi Ký 16:8-10 “Đoạn, A-rôn bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-xa-sên.  A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần …

Read More »