Tag Archives: Ai Bảo Vệ Ai?–Giăng 18:10-11

Ai Bảo Vệ Ai?–Giăng 18:10-11

Ai Bảo Vệ Ai? Giăng 18:10-11   Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho Ta uống sao?” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì để bảo vệ …

Read More »