Tag Archives: Ai Bắt Ai? –Giăng 18:1-9

Ai Bắt Ai?– Giăng 18:1-9

Ai Bắt Ai? Giăng 18:1-9   Câu gốc: “Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán: Chính Ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Giu-đa đem theo quân binh rất đông để bắt Chúa? Chúa phản ứng thế nào trước …

Read More »