Tag Archives: Ai Giết Được Em-ma-nu-ên?–Ma-thi-ơ 2:12-18

Ai Giết Được Em-ma-nu-ên?–Ma-thi-ơ 2:12-18

Ai Giết Được Em-ma-nu-ên? Ma-thi-ơ 2:12-18 “Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem Con Trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào …

Read More »