Tag Archives: Ai Là Người Được Xức Dầu?

 Ai Là Người Được Xức Dầu?

        Ai Là Người Được Xức Dầu?                                                                Trần Đình Tâm Sự xức dầu được đề cập nhiều lần …

Read More »

 Ai Là Người Được Xức Dầu?

   Ai Là Người Được Xức Dầu?                                                                Trần Đình Tâm Sự xức dầu được đề cập nhiều lần trong cả …

Read More »

 Ai Là Người Được Xức Dầu?

      Ai Là Người Được Xức Dầu?                                                                Trần Đình Tâm Sự xức dầu được đề cập nhiều lần trong …

Read More »

  Ai Là Người Được Xức Dầu?

  Ai Là Người Được Xức Dầu?                                                                Trần Đình Tâm   Sự xức dầu được đề cập nhiều lần trong cả …

Read More »

Ai Là Người Được Xức Dầu?

Ai Là Người Được Xức Dầu? Trần Đình Tâm Sự xức dầu được đề cập nhiều lần trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, Cựu Ước trình bày nhiều hơn Tân Ước. Trong bài học Kinh Thánh nầy, chúng ta hãy tìm hiểu sự xức dầu được áp dụng như …

Read More »

Ai Là Người Được Xức Dầu?

      Ai Là Người Được Xức Dầu?                                                                Trần Đình Tâm   Sự xức dầu được đề cập nhiều lần …

Read More »

Ai Là Người Được Xức Dầu?

   Ai Là Người Được Xức Dầu?           Trần Đình Tâm                                                              Sự xức dầu được đề cập nhiều lần trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, Cựu Ước trình bày nhiều hơn Tân Ước. Trong bài học Kinh Thánh nầy, chúng ta hãy tìm hiểu sự xức dầu được …

Read More »