Tag Archives: Ai Là Người Khôn Ngoan? –Giê-rê-mi 9:10-14

Ai Là Người Khôn Ngoan? –Giê-rê-mi 9:10-14

Ai Là Người Khôn Ngoan? Giê-rê-mi 9:10-14   Câu gốc: “Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự này? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; những người công bình sẽ bước đi trong đó, còn những người …

Read More »