Tag Archives: Ai Là Người Khôn Ngoan? –Giê-rê-mi 9:12-14

Ai Là Người Khôn Ngoan? –Giê-rê-mi 9:12-14

Ai Là Người Khôn Ngoan? Giê-rê-mi 9:12-14   Câu gốc: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi của Tiên tri Giê-rê-mi như …

Read More »