Tag Archives: Ai Tể Trị Đời Sống Mình?

Ai Tể Trị Đời Sống Mình?

  Ai Tể Trị Đời Sống Mình? Rô-ma 6:11-14 “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi,như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời,dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời …

Read More »