Tag Archives: Ai Tưởng Mình Đứng–Giăng 13:31-38

Ai Tưởng Mình Đứng–Giăng 13:31-38

Ai Tưởng Mình Đứng Giăng 13:31-38 13:31 Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con người. 13:32 Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con người vinh hiển nơi chính mình …

Read More »