Tag Archives: Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô

Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô

Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô Công-vụ Các Sứ-đồ 23:12-22 “Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó” (câu 12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái …

Read More »