Tag Archives: Ân Cần Dạy Dỗ — Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9

Ân Cần Dạy Dỗ — Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9

Ân Cần Dạy Dỗ Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9 6:4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. 6:5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 6:6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày …

Read More »

Ân Cần Dạy Dỗ — Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9

Ân Cần Dạy Dỗ Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9 6:4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. 6:5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 6:6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày …

Read More »