Tag Archives: Án Mạng Do Súc Vật Gây Ra

Án Mạng Do Súc Vật Gây Ra

Án Mạng Do Súc Vật Gây Ra Xuất Ê-díp-tô Ký 21:28-32 21:28 Ví có một con bò báng nhằm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi, con bò sẽ bị ném đá chết, người ta không nên ăn thịt nó; còn người chủ bò sẽ được vô …

Read More »