Tag Archives: Ăn Năn Thật

Ăn Năn Thật

Ăn Năn Thật Ê-xơ-ra 10:1-8 “Chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ; nhưng dù đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Ít-ra-ên” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ca-nia đưa ra giải …

Read More »