Tag Archives: Ăn Năn Tội — Gióp 42:1-6

Ăn Năn Tội — Gióp 42:1-6

Ăn Năn Tội Gióp 42:1-6 42:1 Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng: 42:2 Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. 42:3 Kẻ nầy là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của …

Read More »