Tag Archives: Ăn Năn Và Xưng Tội–Nê-hê-mi 9:1-3

Ăn Năn Và Xưng Tội–Nê-hê-mi 9:1-3

  Ăn Năn Và Xưng Tội Nê-hê-mi 9:1-3 “Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày; trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô Đức Chúa Trời của họ”(câu 3). Câu hỏi …

Read More »