Tag Archives: Ân Sủng Cao Vời–Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:9-14– 13/7/2020