Tag Archives: Ân Sủng Và Việc Lành–Ê-phê-sô 2:8-10

Ân Sủng Và Việc Lành–Ê-phê-sô 2:8-10

Ân Sủng Và Việc Lành Ê-phê-sô 2:8-10 2:8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 2:9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không …

Read More »