Tag Archives: ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH

  ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH Trần Đình Tâm Một số ít hệ phái Tin Lành truyền dạy các tín hữu phải kiêng ăn thịt các loài thú không sạch theo như Luật Pháp Môi-se quy định. Chúng ta hãy tìm hiểu xem việc tuân giữ …

Read More »

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH Trần Đình Tâm Một số ít hệ phái Tin Lành truyền dạy các tín hữu phải kiêng ăn thịt các loài thú không sạch theo như Luật Pháp Môi-se quy định. Chúng ta hãy tìm hiểu xem việc tuân giữ như …

Read More »

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH Trần Đình Tâm Một số ít hệ phái Tin Lành truyền dạy các tín hữu phải kiêng ăn thịt các loài thú không sạch theo như Luật Pháp Môi-se quy định. Chúng ta hãy tìm hiểu xem việc tuân giữ như …

Read More »

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH Trần Đình Tâm Một số ít hệ phái Tin Lành truyền dạy các tín hữu phải kiêng ăn thịt các loài thú không sạch theo như Luật Pháp Môi-se quy định. Chúng ta hãy tìm hiểu xem việc tuân giữ như …

Read More »

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH Trần Đình Tâm   Một số ít hệ phái Tin Lành truyền dạy các tín hữu phải kiêng ăn thịt các loài thú không sạch theo như Luật Pháp Môi-se quy định. Chúng ta hãy tìm hiểu xem việc tuân giữ …

Read More »

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH

ĂN THỊT THÚ SẠCH VÀ KIÊNG ĂN THỊT THÚ KHÔNG SẠCH Trần Đình Tâm   Một số ít hệ phái Tin Lành truyền dạy các tín hữu phải kiêng ăn thịt các loài thú không sạch theo như Luật Pháp Môi-se quy định. Chúng ta hãy tìm hiểu xem việc tuân giữ …

Read More »