Tag Archives: Ân Tứ Dạy Dỗ — Rô-ma 12:4-8

Ân Tứ Dạy Dỗ — Rô-ma 12:4-8

Ân Tứ Dạy Dỗ Rô-ma 12:4-8 12:4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 12:5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta …

Read More »