Tag Archives: Ân tứ thuộc linh của đức tin là gì?

Ân tứ thuộc linh của đức tin là gì?

CÂU HỎI Ân tứ thuộc linh của đức tin là gì? TRẢ LỜI Ân tứ thuộc linh của đức tin được tìm thấy trong danh sách những ân tứ của Thánh Linh trong I Cô-rinh-tô 12. Câu 9 nói rằng một số người được ban cho ân tứ đức tin, …

Read More »