Tag Archives: Ăn Vụng Là Ngon Thay!–Châm-ngôn 9:13-18

Ăn Vụng Là Ngon Thay!–Châm-ngôn 9:13-18

Ăn Vụng Là Ngon Thay! Châm-ngôn 9:13-18 9:13 Đàn bà điên cuồng hay la lối, Nàng là ngu muội chẳng biết chi cả. 9:14 Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, Trên một cái ghế tại nơi cao của thành, 9:15 Đặng kêu gọi những kẻ đi đường, Tức những kẻ …

Read More »