Tag Archives: Anh Em Kiện Anh Em –I Cô-rinh-tô 6:1-8

Anh Em Kiện Anh Em –I Cô-rinh-tô 6:1-8

Anh Em Kiện Anh Em I Cô-rinh-tô 6:1-8   Câu gốc: “Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin! Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi” (câu 6-7a). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh Cô-rinh-tô đã giải quyết …

Read More »