Tag Archives: Anh Em Như Thể Tay Chân –I Cô-rinh-tô 12:12-27

Anh Em Như Thể Tay Chân –I Cô-rinh-tô 12:12-27

Anh Em Như Thể Tay Chân I Cô-rinh-tô 12:12-27   Câu gốc: “Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau” (Rô-ma 12:5). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô lấy hình ảnh …

Read More »