Tag Archives: Ảnh Hưởng Tốt

Ảnh Hưởng Tốt

Ảnh Hưởng Tốt Ru-tơ 1:6-18 “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức …

Read More »