Tag Archives: Ánh Sáng Lớn–Ma-thi-ơ 4:12-17

Ánh Sáng Lớn–Ma-thi-ơ 4:12-17

Ánh Sáng Lớn Ma-thi-ơ 4:12-17 4:12 Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê. 4:13 Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li, 4:14 để cho ứng nghiệm lời đấng …

Read More »