Tag Archives: Ba Điều Cần Có Để Đạt Đựợc Mục Tiêu

Ba Điều Cần Có Để Đạt Đựợc Mục Tiêu

  Ba Điều Cần Có Để Đạt Đựợc Mục Tiêu Châmngôn 16: 9 nói: “Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người”. Chúng ta có thể lập kế hoạch theo cách chúng ta muốn, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới ban …

Read More »