Tag Archives: Ba Ngôi Hiện Diện Trong Lễ Báp-tem Ma-thi-ơ 3:13-17

Ba Ngôi Hiện Diện Trong Lễ Báp-tem– Ma-thi-ơ 3:13-17

Ba Ngôi Hiện Diện Trong Lễ Báp-tem Ma-thi-ơ 3:13-17   Câu gốc: “Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” …

Read More »