Tag Archives: Ba Ngôi Hiệp Một Trong Sự Hòa Giải– Ê-phê-sô 2:13-22

Ba Ngôi Hiệp Một Trong Sự Hòa Giải– Ê-phê-sô 2:13-22

Ba Ngôi Hiệp Một Trong Sự Hòa Giải Ê-phê-sô 2:13-22   Câu gốc: “Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết nhờ đâu mà …

Read More »