Tag Archives: Ba Ngôi Không Tách Biệt –Giăng 16:12-15

Ba Ngôi Không Tách Biệt –Giăng 16:12-15

Ba Ngôi Không Tách Biệt Giăng 16:12-15   Câu gốc: “Mọi sự Cha có, đều là của Ta; nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao còn nhiều điều Chúa Giê-xu chưa …

Read More »