Tag Archives: Bài 143: Sách Đa-ni-ên

Bài 143: Sách Đa-ni-ên, Người Ba-by-lôn Tin Chúa

Bài 143: Sách Đa-ni-ên, Người Ba-by-lôn Tin Chúa 01/09/2023 31 Một số sách trong Kinh Thánh rất hấp dẫn và có thể được trình bày như những vở kịch. Sách Gióp, Ê-xơ-tê và Đa-ni-ên thuộc vào loại nầy. Nhất là sáu chương đầu của sách Đa-ni-ên mang đầy kịch tính. …

Read More »