Tag Archives: Bài 15: Chối Bỏ Đấng Chăn Hiền Lành

Bài 15: Chối Bỏ Đấng Chăn Hiền Lành

Bài 15: Chối Bỏ Đấng Chăn Hiền Lành 27/01/2022 1086 “Ta nói cùng chúng nó rằng: Nếu các ngươi lấy làm tốt, thì hãy cho tiền công ta; bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta, là ba chục miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán cùng …

Read More »