Tag Archives: Bài 68: Đức Chúa Trời Nhậm Lời (TT)

Bài 68: Đức Chúa Trời Nhậm Lời (TT)

Bài 68: Đức Chúa Trời Nhậm Lời (TT) 05/04/2016 1268 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới         Chúng ta đang lược khảo sách I Sa-mu-ên. Nhân vật được đề cập tại đây cũng chính là Sa-mu-ên. Ông là một tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời, và …

Read More »