Tag Archives: Bài Ca Của Niềm Vui–Lu-ca 1:46-56

Bài Ca Của Niềm Vui–Lu-ca 1:46-56

Ngày 21 Bài Ca Của Niềm Vui Lu-ca 1:46-56 1:46 Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, 1:47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. 1:48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày …

Read More »