Tag Archives: Bài Ca Hạnh Phúc (Phần 2)–Lu-ca 1:74-80

Bài Ca Hạnh Phúc (Phần 2)–Lu-ca 1:74-80

Ngày 23 Bài Ca Hạnh Phúc (Phần 2) Lu-ca 1:74-80 1:74 Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, 1:75 Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời …

Read More »