Tag Archives: Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy–Ma-thi-ơ 6:11-15

Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy–Ma-thi-ơ 6:11-15

Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy Ma-thi-ơ 6:11-15 6:11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 6:12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 6:13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng …

Read More »