Tag Archives: Bài Học Chưa Thuộc-Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7

Bài Học Chưa Thuộc-Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7

Bài Học Chưa Thuộc Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7 17:1 Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lịnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim; ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. 17:2 Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà …

Read More »