Tag Archives: Bài Học Để Nhìn Lại Mình

Bài Học Để Nhìn Lại Mình

II Các Vua 20:12-21 “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (Thi-thiên 116:12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì với sứ giả của vua Ba-by-lôn? Việc làm đó sai trật như thế nào? Hậu quả ra …

Read More »