Tag Archives: Bài Học Lịch Sử của Người Ít-ra-ên

Bài Học Lịch Sử của Người Ít-ra-ên

Công-vụ Các Sứ-đồ 7:1-53 “Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng Công Bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó” (câu …

Read More »