Tag Archives: Bài Học Tha Thứ từ Ông Giô-sép

Bài Học Tha Thứ từ Ông Giô-sép

  Sáng-thế Ký 50:15-21 “Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người” (Sáng-thế Ký 50:19-20). Câu hỏi …

Read More »