Tag Archives: Bài Học Trường Chúa Nhật ngày 31/3/2019–Ai Sẽ Được Phước?

Bài Học Trường Chúa Nhật ngày 31/3/2019–Ai Sẽ Được Phước?

Bài Học Trường Chúa Nhật ngày 31/3/2019 Ai Sẽ Được Phước? Thi-thiên 128:1-6 Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (câu 1).”Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.!” Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question: 1.Thi-thiên 128 cho …

Read More »