Tag Archives: Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta có …

Read More »

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta có …

Read More »

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta có …

Read More »

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm   Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta …

Read More »

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm   Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta …

Read More »

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm   Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta …

Read More »

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm   Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta …

Read More »