Tag Archives: Bài Học Vâng Lời Chúa –Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-4

Bài Học Vâng Lời Chúa –Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-4

Bài Học Vâng Lời Chúa Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-4 14:1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 14:2 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên trở lại đóng trại tại trước Phi-Ha-hi-rốt, ngang Ba-anh-Sê-phôn, giữa khoảng Mít-đôn và biển. Các ngươi hãy đóng trại đối diện nơi nầy, gần biển. 14:3 Chắc Pha-ra-ôn …

Read More »