Tag Archives: Bạn Có Còn Cơ Hội?

Bạn Có Còn Cơ Hội?

Bạn Có Còn Cơ Hội? Đăng bởi Hồ Galilê  – 21/03/2021 52 “Nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quí người”. Giăng 12:26b Ngày xưa bà Ma-ri xức dầu cho Chúa thì có vài người nổi giận và nói cùng nhau rằng: “Sao xài phí dầu thơm …

Read More »