Tag Archives: Bạn Đang Quan Tâm Điều Gì?

Bạn Đang Quan Tâm Điều Gì?

Bạn Đang Quan Tâm Điều Gì? Lu-ca 12:13-15 “Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (câu 15 BTT). “Ngài phán với họ: “Hãy cẩn thận, đề …

Read More »