Tag Archives: Bản Đồ Chỉ Đường | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/08

Bản Đồ Chỉ Đường | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/08

Bản Đồ Chỉ Đường | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/08 “Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán với Phi-líp: “Hãy đứng dậy đi về phía nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.”” (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26) Một người bạn đã đề …

Read More »