Tag Archives: Bạn Hay Thù?–Mác 9:38-40

Bạn Hay Thù?–Mác 9:38-40

Bạn Hay Thù? Mác 9:38-40   Câu gốc: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các sứ đồ cấm người lấy Danh Chúa trừ quỷ? Các sứ đồ …

Read More »