Tag Archives: Bạn Phải Làm Gì Khi Phạm Tội?

Bạn Phải Làm Gì Khi Phạm Tội?

Bạn Phải Làm Gì Khi Phạm Tội? Đăng bởi Rick Warren  – 12/09/2022 23 “Nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta” [tiếp tục phục vụ -ND]. (Giê-rê-mi 15:19a) Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, bạn được sinh lại vào gia đình của Đức Chúa Trời, …

Read More »